• UX
 • С 10:30 до 17:00
 • BAVL 0.282 0.46
 • CEEN 11.134 0.08
 • DOEN 17.36 0.34
 • MSICH 2953 0.35
 • UNAF 143.3 0.84
 • BAVL 0.282 0.46
 • CEEN 11.134 0.08
 • DOEN 17.36 0.34
 • MSICH 2953 0.35
 • UNAF 143.3 0.84
 • BAVL 0.282 0.46
 • CEEN 11.134 0.08
 • DOEN 17.36 0.34
 • MSICH 2953 0.35
 • UNAF 143.3 0.84
 • BAVL 0.282 0.46
 • CEEN 11.134 0.08
 • DOEN 17.36 0.34
 • MSICH 2953 0.35
 • UNAF 143.3 0.84
 • Услуги интернет-трейдинга
 • Услуги торговца ценными бумагами
 • Услуги депозитарного учреждения

Акционерам

Дата проведения собрания Код эмитента Наименование Повестка собрания Дата отсечки Девиденды (грн.) Период выплаты девидендов Дата отсечки по девидендам
28.12.2016г. ZATR Запоріжтрансформатор, ПАТ 1) прийняття рішення про обрання склад у та членів лічильної комісії та при пинення їх повноважень. 2) прийняття рішення про надання згоди навчинення значного правочину.
30.12.2016г. ZHMZ Житомирський маслозавод, ПАТ 1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 2. Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: кредит ного договору (невідновлювальної кредитної лінії), як додатку до Генеральної кредитної угоди, між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укрексімбанк», збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою та визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди. 3. Про надання згоди на укладення договорів застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк» за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Генеральної кредитної угоди. 4.Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нового кредитного договору в межах Генерального кредитного договору та визначення загальної вартості Генерального кредитного договору. 5.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 6. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 8. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
30.01.2017г. SGOK м. Кривий Ріг Приватне акціонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 24.01.2017г. до 2014г -4,313198; в 2014г.- - 0,666723. 17.02.2017г.-29.07.2017г.
14.03.2017г. NKMZ ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод" 1- Обрання членів лічильної комісії. 2- Обрання членів Президії і секретаря Загальних Зборів. 3- Звіт Правл іння про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НКМЗ» за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління. 4- Звіт Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради. 5- Звіт Ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» за 2016 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2016 рік. 6- Затверд ження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2016 рік. 7- Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 8- Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів. 9- Припинення повноважень Голови і членів Наглядової Ради Товари ства. 10- Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 11- Зміна типу і найменування Товариства. 12- Обрання Голови Наглядової Ради Товариства. 13- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товари ства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр актів) з членами Наглядової Ради. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметь ся з Головою Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядо вої Ради. 14- Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 15-Затвердження Положень «Про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Правління Приватного акціонерного товари ства «Новокраматорський машинобудівний завод» , «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод».
26.03.2017г. ZHGZ ПАО "Житомиргаз" 1-Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2- Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3- Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4- Звіт Правління Товариства за 2016 рік. 5- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. 6- Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 7- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства. 8- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2 016 рік. 9- Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум ками 2016 року. 10- Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 11- Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за твердження його в новій редакції. 12- Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. 13- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То вариства. 14- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
30.03.2017г. MSICH м. Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" 20.04.2017г. 30 01.06.17 - 30.09.17
30.03.2017г. KRAZ м. Кременчук Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ"
31.03.2017г. HGAZ м. Хмельницький Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Хмельницькгаз"
07.04.2017г. ZHEN м.Житомир Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" 24.04.2017г. 0,279934 23.06.2017-06.10.2017г. 23.05.2017г.
11.04.2017г. KOEN м. Вишневе Публічне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго" 05.04.2017г. Убыток за 2016 составил 60,175 млн. грн.
12.04.2017г. ODEN м.Одеса Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" 06.04.2017г. Убыток за 2016 составил 65,765 млн. грн.
13.04.2017г. MOEN м. Миколаїв Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" 07.04.2017г. 0,0322
13.04.2017г. LVON м. Львів Публічне акціонерне товариство "Львівобленерго" 07.04.2017г. Убыток за 2016 составил 94,449 млн. грн.
13.04.2017г. HOEN м. Херсон Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" 09.04.2017г. Убыток за 2016 составил 77,685 млн. грн.
18.04.2017г. ZAON м. Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"
18.04.2017г. ZAEN м.Львів Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Західенерго" 11.04.2017г. Убыток за 2016 составил 296,693 млн. грн.
19.04.2017г. NITR м. Дніпропетровськ Публічне акціонерне товариство "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод" 12.04.2017г. Убыток за 2016 составил 1,136428 млрд. грн.
19.04.2017г. HAON м. Харків Акціонерна компанія "Харківобленерго"
20.04.2017г. PGOK м.Комсомольськ Відкрите акціонерне товариство "Полтавский ГЗК"
20.04.2017г. DOEN м.Київ Публічне акціонерне товариство "Донбасенерго" 13.04.2017г.
20.04.2017г. TATM м. Харків Публічне акціонерне товариство "Турбоатом" 13.04.2017г. 1,2608
20.04.2017г. UXUA м.Київ Публічне акціонерне товариство "Українська біржа" 13.04.2017г. Убыток за 2016 составил 2,193 млн. грн.
20.04.2017г. KVBZ м. Кременчук Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" 13.04.2017г. Убыток за 2016 составил 112,848 млн. грн.
21.04.2017г. NVTR м.Новомосковськ Публічне акціонерне товариство "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"
21.04.2017г. SHCHZ м.Покровськ Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське" 17.04.2017г. Убыток за 2016 составил 579,4 млн. грн.
21.04.2017г. DNON м.Дніпро Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Дніпрообленерго" 21.06.2017г. 39,32 21.06.2017-01.07.2017г. 21.06.2017г.
24.04.2017г. ZACO м. Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Запоріжкокс"
24.04.2017г. LUAZ м.Київ Публічне акціонерне товариство "АК "Богдан Моторс"
24.04.2017г. SGOK м. Кривий Ріг Публічне акціонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 24.05.2017г. 0,77643 04.06.2017-18.10.2017 24.05.2017г.
24.04.2017г. MYCE м.Миколаїв Публічне акціонерне товариство "Миколаївцемент"
24.04.2017г. KIEN м.Київ Публічне акціонерне товариство "Київенерго" 0,02 21.06.2017-01.07.2017г. 21.06.2017
24.04.2017г. SMASH м.Суми Публічне акціонерне товариство "Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе" 18.04.2017г. Убыток за 2016 составил 1,143 млн. грн.
24.04.2017г. KREN м.Київ Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Крименерго"
25.04.2017г. AVTO м.Київ Публічне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"
25.04.2017г. ENMA м. Краматорськ Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь"
25.04.2017г. UGRA м.Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Український графіт" 19.04.2017г.
25.04.2017г. CEEN м.Київ Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" 19.04.2017г. 0,5237 22.05.2017-25.10.2017г. 22.05.2017г.
25.04.2017г. PFTS м.Київ Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" 19.04.2017г. Убыток за 2016 составил 1,784 млн. грн.
25.04.2017г. USCB м.Київ Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" 19.04.2017г.
25.04.2017г. BAVL м.Київ Публiчне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 19.04.2017г. 0,059 15.05.2017г.
25.04.2017г. KRBD м.Краматорськ Публічне акціонерне товариство "Старокраматорський машинобудівний завод" 19.04.2017г.
25.04.2017г. UGZB м.Київ Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 19.04.2017г.
25.04.2017г. SLAV м. Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Карлсберг Україна" 19.04.2017г.
26.04.2017г. AVDK м. Маріуполь Публічне акціонерне товариство "Авдіївський коксохімічний завод" 20.04.2017г.
26.04.2017г. HRTR м. Маріуполь Публічне акціонерне товариство "Харцизький трубний завод" 20.04.2017г.
20.04.2017г. UTLM м. Київ Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" 20.04.2017г. Чистая Прибыль за 2016 составила 241,1 млн. грн. Направлена на покрытие убытков предедущих периодов
26.04.2017г. HMON м. Хмельницький Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 20.04.2017г. 0,0316
26.04.2017г. DAKOR м.Дубно Публічне акціонерне товариство "Дакор Вест" 20.04.2017г.
27.04.2017г. MMKI м. Маріуполь Публічне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" 21.04.2017г.
27.04.2017г. KSTL м. Кривий Ріг Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" 21.04.2017г.
27.04.2017г. CHEON м.Чернігів Публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" 21.04.2017г.
27.04.2017г. ZABR м.Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат" 21.04.2017г.
27.04.2017г. KRDB м. Львів Публічне Акціонерне Товариство "Кредобанк" 24.04.2017г.
28.04.2017г. VIEN м. Вінниця Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго" 24.04.2017г.
28.04.2017г. ENMZ м. Маріуполь Приватне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" 24.04.2017г..
28.04.2017г. AZST м. Маріуполь Публічне акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь" 24.04.2017г. 0,3523 25.05.2017-27.10.2017г. 19.05.2017г.
28.04.2017г. ZOEN Ужгородський р-н, с.Оноківці Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго" 24.04.2017г. Убыток за 2016 составил 88,119 млн. грн.
29.04.2017г. FLOT м.Київ Публічне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"
18.05.2017г. UNAF м.Київ Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 13.05.2017г.
26.05.2017г. STIR м. Рівне-17 Публічне акціонерне товариство"Концерн Стирол" 22.05.2017г.
29.05.2017г. DNEN м.Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Дніпроенерго" 23.05.2017г. 191,41 21.06.2017-01.07.2017г. 21.06.2017
30.05.2017г. KOEN м. Вишневе Публічне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго" 24.05.2017г.
07.06.2017г. DNSS м.Запоріжжя Публічне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь" 01.06.2017г.
16.06.2017г. KVBZ м. Кременчук Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" 12.06.2017г.
25.07.2017г. YASK м. Покровськ Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" 19.07.2017г.
27.07.2017г. SHCHZ смт. Удачне, Покровський р-н Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське" 23.07.2017г.
Индекс Buy Sell Trade
BAVL 0.2816 0.2849 0.282 0.46
CEEN 11.135 11.235 11.134 0.08
DOEN 17.31 17.6 17.36 0.34
MSICH 2951 2973 2953 0.35
UNAF 143.2 145.2 143.3 0.84
Пара Buy Sell Change
EUR/USD 1.1829 1.1829 0.0042
EUR/CHF 1.1538 1.1538 0.0034
EUR/JPY 132.97 133 0.13
USD/CHF 0.9754 0.9755 0.0061
USD/JPY 112.41 112.43 0.52
USD/CAD 1.2482 1.2483 0.0016
AUD/USD 0.7867 0.7867 0.0021
GBP/USD 1.317 1.3171 0.0034
Наличные
USD 26.4522 26.7511
EUR 31.0712 31.6518
RUB 0.4239 0.4664
Межбанк
USD 26.49 26.51
EUR 31.3509 31.3745
RUB 0.4594 0.4604
НБУ
USD 26.4255
EUR 31.0473
RUB 0.4614

Украинский рынок

Индекс Изменение Объем Дата
UX 1230.98 0.06 1278572 19-10-17
PFTS 0 0 0 19-10-17
Фьючерс Закрытие Контрактов Открытых

Мировые индексы

Индекс Закрытие High Low
DJ 23158.4 160.165 23158.4 23157.2
CAC-40 5347.12 14.25 5349.5 5343
FTSE 100 7500.34 15.83 7505.72 7496.67
Hang Seng 28159.1 538.4 28201.8 28159.1
Nikkei 225 21448.5 112.4 21448.5 21448
S&P-500 2561.26 1.9 2561.27 2561.2

Товарные рынки

Индекс Закрытие High Low
Brent 57.25 0.86 57.43 57.13
Light 51.48 0.69 51.61 51.36
Natural Gas 2.854 0.068 2.867 2.85
Алюминий 2139 3 2140 2135
Бензин 1.6293 0.0007 1.6347 1.6255
Золото 1287.8 0.8 1292 1286.9
Мазут 1.7719 0.0389 1.7777 1.7688
Медь 6976.55 81.5713 6979.86 6967.73
Никель 11730 40 11740 11705
Олово 20100 329 20100 20100
Палладий 948.3 29.2 954.75 947.9
Платина 926.5 10.5 929.5 925.4
Пшеница 431.2 3.4 431.4 430.6
Сахар 14.08 0.05 14.08 14.08
Свинец 2491 16 2491 2491
Серебро 17.02 0.025 17.09 17.015
Цинк 3170 60.25 3170 3170